Υπογραφή συμβάσεων για έργα στο Ρέθυμνο

0
42

O Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, θα υπογράψει 2 συμβάσεις έργων με τους αναδόχους εργολάβους την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018 στις 13.30 και 14.00 αντίστοιχα, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Aφορούν επεμβάσεις συντήρησης σχολείων και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων, ενώ παρακάτω ακολουθούν οι τεχνικες περιγραφές των δύο έργων:

A) Η παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή έργων οδοποιίας, σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ρεθύμνης. Οι οδοί που θα βελτιωθούν έχουν υποδειχθεί από τα Τοπικά Συμβούλια κι έχουν καταγραφεί από την Τεχνική Υπηρεσία.

Οι επεμβάσεις που προβλέπονται αφορούν σε:
Βελτίωση οδοστρώματος υφισταμένων οδών
Διάνοιξη –διαπλάτυνση οδών και κατασκευή νέου οδοστρώματος
Υπόβαση οδοστρωμάτων –ασφαλτοστρώσεις .

Οι παραπάνω επεμβάσεις προβλέπεται να γίνουν στους  παρακάτω οικισμούς:
Πρινέ (Προς Μιχελίδες)
Αγ.Κων/νος – Αγ.Γεώργιος (200 Χ 4μ)
Ρούστικα: δρόμος προς νεκροταφείο
Ρουσσοσπίτι: νότια του χωριού (300μ Χ 6μ)
Πηγή: από επαρχιακό δρόμο – κεντρική πλατεία έως γήπεδο (400 Χ 4)
Χρωμοναστήρι: περιφερειακός δρόμος (300μ Χ 4μ)
Γεράνι: κεντρικός δρόμος εντός χωριού από πλατεία σε πλατεία (300 Χ 4)
Κάτω Βαλσαμόνερο: κεντρική πλατεία
Αμπελάκι: δρόμος προς «Λείβαδο»
Φωτεινού: δρόμος παράκαμψης
Αστέρι
Καβούσι
Μαρουλάς 
Καρωτή – Γέφυρα Πετρέ
Αδελε
 
Το έργο έχει Πρ/μο  330.458,00€  και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ  & τα έσοδα από το μέτρο της  Ελεγχόμενης στάθμευσης  του έτους 2017 . 

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι:
1) Προετοιμασία –Καθαρισμός οδοστρωμάτων
2) Θα γίνει τοπικά απόξεση –φρεζάρισμα του παλαιού οδοστρώματος,
3) Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
4) Βάση οδοστρωσίας 
5) Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
6) Aσφαλτική στρωση κυκλοφορίας

5) Κατασκευή νέων οδοστρωμάτων από ασφαλτικό σκυρόδεμα ή σκυρόδεμα κατά περίπτωση

Η σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης των εργασιών θα καθοριστεί από την Υπηρεσία , αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου.
Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης του έργου προκύψουν και άλλα αιτήματα ή ανάγκες για ασφαλτοστρώσεις ,αυτά θα αξιολογούνται από την Τεχνική Υπηρεσία, η οποία και θα κρίνει εάν η ανάγκη εκτέλεσης τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τους περιγραφόμενους δρόμους που αναγράφονται παραπάνω , όποτε και θα δίνεται στον ανάδοχο σχετική εντολή για την εκτέλεση τους. 

B) Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών με σκοπό την συντήρηση – επισκευή σχολικών μονάδων του Δήμου Ρεθύμνης. Οι εργασίες αφορούν παρεμβάσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό των σχολικών κτιρίων, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο τους μέχρι την εξωτερική περίφραξη και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:
επισκευή – συντήρηση μονώσεων ταρατσών, δωμάτων, στεγών, τοίχων και άλλων δομικών στοιχείων (9ο Δημοτικό, Δημοτικό Ρουσσοσπιτίου, 2ο Γυμνάσιο, 3ο Γυμνάσιο, 3ο Λύκειο)
ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως και σημειακή αποκατάσταση ενανθρακωμένων τμημάτων εμφανούς σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω οξείδωσης οπλισμού, καθώς και επιχρισμάτων, εσωτερικά και εξωτερικά (1ο Δημοτικό, 2ο Δημοτικό – β’ κτίριο, Δημοτικό Επισκοπής, 7ο Δημοτικό – β’ κτίριο, 10ο Δημοτικό, Πειραματικό Γυμνάσιο, 3ο Γυμνάσιο, Γυμνάσιο Επισκοπής, 1ο Λύκειο, 1ο ΕΠΑΛ, 2ο ΕΠΑΛ, Μουσικό σχολείο, ΕΕΕΕΚ )
διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων για την καλύτερη λειτουργία των σχολικών μονάδων (1ο Δημοτικό, Δημοτικό Ρουσσοσπιτίου, 14ο Δημοτικό, Πειραματικό Γυμνάσιο, 5ο Γυμνάσιο, 1ο Λύκειο, Πειραματικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΕΕΕΕΚ)
επισκευή – συντήρηση – αντικατάσταση στοιχείων στεγάστρων, περιφράξεων και κουφωμάτων (Νηπιαγωγείο Σταυρωμένου, 1ο Δημοτικό, 5ο Δημοτικό, 1ο Γυμνάσιο, ΕΕΕΕΚ)
συντήρηση χώρων WC, δικτύων ύδρευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων (1ο Δημοτικό, 2ο Γυμνάσιο, 3ο Γυμνάσιο, Πειραματικό Λύκειο, 3ο Λύκειο, ΕΕΕΕΚ)
και λοιπές εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την σωστή λειτουργία των σχολείων.

Οι εργασίες αυτές αποτελούν το σύνολο των αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου Ρεθύμνης όπως προέκυψαν βάση των μέχρι σήμερα υποβληθέντων αιτημάτων στο Τμήμα Παιδείας.  

Η χρηματοδότηση του έργου Πρ/μου  207.400,00€ θα γίνει από τη ΣΑΤΑ. 
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες.