Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας

0
13

Στις 9 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας.

Τα θέματα είναι:

Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει» (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Ενδοδικαστική συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς με τη με αρ.κατ.ΑΓ38/2-5-2018 Αγωγής της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Α.Β.Τ.Ε.Ε.» κατά του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Ιεράπετρας για την ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και παραγωγικών τάξεων που θα εκπροσωπηθούν για την επόμενη διετία (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Έγκριση της με αρ.11/2018 απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας», που αφορά στην έγκριση απολογισμού 2017, απογραφή έναρξης και ισολογισμού έναρξης 2016, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2016 και 2017 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Αντώνιος Πετράς)

7η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)

Παραχώρηση χρήσης πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη)

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανέγερση 7ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

Χορήγηση παράτασης χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη δικτύων αποχέτευσης και εγκατάστασης καθαρισμού λυμάτων Δήμου Μακρύ Γιαλού» (Εισηγητής: Εμμανουήλ

Λουτσέτης)
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης χρόνου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Μαλλών» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
Πραγματοποίηση συνεδρίασης του Δ.Σ. στη Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)