Συνεδριάζει στις 18/12 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρεθύμνης

0
13

Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης να προσέλθουν στην δημόσια συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στις 18 Δεκεμβρίου στις 15.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, απηύθυνε μέσω πρόσφατης ανακοίνωσης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Στυλιανός Σπανουδάκης.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 18η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018.

2) Καθορισμός τιμήματος για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων σε επιχειρηματίες για την τοποθέτηση παιχνιδιών ψυχαγωγίας.

3) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών 1, 2 & 3 διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια επτά Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης» για το ΤΜΗΜΑ 3.

4) Λήψη απόφασης έγκρισης 3ων & 4ου πρακτικών και Ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια επτά Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης»».

5) Λήψη απόφασης καθορισμού και έγκρισης των όρων για την Διενέργεια του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ».

6) Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για την Διενέργεια του ανοικτού, δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ».

7) Λήψη απόφασης καθορισμού και έγκρισης των όρων για την Διενέργεια του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΙΟΥ».

8) Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για την Διενέργεια του ανοικτού, δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΙΟΥ»,

9) Λήψη απόφασης για το άγονο του διαγωνισμού εκμίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνης.

10) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του Δημόσιου συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Διάνοιξη δημοτικού δρόμου εντός οικισμού Γάλλου».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.