Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής σε περιοχές του Δήμου Χανίων

0
22

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους πληγέντες από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019, ότι
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 4873/2019) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με Αριθ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.12811/Α321/2019 (ΑΔΑ:
6Ω3Υ465ΧΘΞ-Κ5Ω), σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με Αριθ.:
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8832/Α325/2019 (ΑΔΑ : 6Β2Γ465ΧΘΞ-Ξ1Α) (ΦΕΚ Β΄4383) με τις οποίες
καθορίζονται οι προθεσμίες (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) και η διαδικασία χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019 στις παρακάτω οριοθετημένες περιοχές του Δήμου Χανίων:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
-Δημοτική Κοινότητα Αρωνίου
-Δημοτική Κοινότητα Κουνουπιδιανών
Όλη η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ
-Τοπική Κοινότητα Βαμβακοπούλου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΩΝ
-Τοπική Κοινότητα Κοντοπούλων
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
-Δημοτική Κοινότητα Δαράτσου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ
-Δημοτική Κοινότητα Σούδας
Όλη η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια από τις προαναφερόμενες πλημμύρες στις
παραπάνω οριοθετημένες περιοχές αναλαμβάνει ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ν. Χανίων (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Ν. Χανίων). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο γραφείο ΤΑΕΦΚ- Ν. Χανίων στην Όαση Βαρυπέτρου- Γολγοθά 2 – κτίριο Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Ο.Α.Κ.- τηλέφωνο : 2821029287.

ΦΕΚ 4383
ΦΕΚ 4873