Προτεραιότητα η επαναχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων για άρδευση στη Δ. Κρήτη

0
35

Tο θέμα της επαναχρησιμοποίησης του νερού των αστικών λυμάτων για χρήση άρδευσης τέθηκε εκτός των άλλων σε συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος την 21η Μαρτίου 2018 με θέμα «Υδραυλικές Υποδομές και η αξιοποίησή τους στην Δυτική Κρήτη».  

Στην  συνάντηση συμμετείχε με εισήγηση ο συνάδελφος καθηγητής και Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Διαμαντόπουλος Ευάγγελος. Από την εκδήλωση αυτή πρόεκυψε το συμπέρασμα ότι σήμερα που όλοι οι φυσικοί πόροι φτάνουν στα όρια της ελλειμματικότητας τους, η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση τους αποκτά απόλυτη προτεραιότητα.

Ιδιαίτερα για τους υδατικούς πόρους αυτό αποτελεί αναγκαιότητα για να τεθούν έγκαιρα οι βάσεις για μια εναρμονισμένη και αποτελεσματική νομοθετική ρύθμιση της ανάκτησης και επαναχρησιμοποίηση υδατικών (μη συμβατικών) πόρων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και φυσικά στην Ελλάδα. 

Πρωταρχικό μας μέλημα θα πρέπει να είναι η κατάργηση των όρων “απόρριμμα” και “απόβλητο” καθώς το νερό, πολύτιμο αγαθό και βασικό συστατικό της ζωής δεν αποτελεί εμπορικό προϊόν, αλλά βασική κληρονομιά κάθε γενεάς, που θα πρέπει να προστατεύεται, να διαχειρίζεται ορθολογικά, να διατηρείται και να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα του για τις μελλοντικές γενεές.