Προτάσεις του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κρήτης προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

0
30

Το ΠΕΣΚ, αποτελεί θεσμό που νομοθετήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 86 και επόμενα του Ν. 4497/2017. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, το ΠΕΣΚ έχει ως αποστολή τον συντονισμό της δράσης των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας, με βάση τις αρχές της αποδοτικότητας και της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.

Το ΠΕΣΚ, ανταποκρινόμενο σε σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής, όσον αφορά στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ, αλλά και του νέου προγραμματισμού του ΕΣΠΑ, απέστειλε σήμερα (29/11/2019) τις προτάσεις του, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής στο κείμενο που ακολουθεί:

Προτάσεις του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κρήτης