Προσλήψεις στο Νοσοκομείο Χανίων και στο ΤΕΙ Κρήτης

0
403

Προσλήψεις θα γίνουν το επόμενο διάστημα στο Νοσοκομείο Χανίων και στο ΤΕΙ Κρήτης. 

Ειδικότερα:

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων: «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, που εδρεύει στις Μουρνιές της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και του Ψυχιατρικού Τομέα (πρώην ΘΨΠΧ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 24μηνης διάρκειας, (01-01-2019 έως και 31-12-2020), με 7ωρη απασχόληση, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

8ΥΕ Φύλακες – Νυκτοφύλακες, με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: 101, Μουρνιές Χανίων Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγίου Ελευθερίου 28, Τ.Κ. 733 00, Μουρνιές Χανίων Κρήτης.

Πληροφορίες στα τηλ.: 28210 22371 & 28210 22368.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-11-2018 έως και 26-11-2018, (εργάσιμες ημέρες, 07.00π.μ.-15.00μ.μ.)

Στο ΤΕΙ Κρήτης

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 8823/Φ30.2/06-11-2018 Προκήρυξή του, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

Α) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1)ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8754

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Λογιστική».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8756

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Οργάνωση και Διοίκηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Τουρισμού».

2)ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8757

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Λογιστική».

Β) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8759

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Φαινόμενα Μεταφοράς σε Μηχανολογικές Εφαρμογές της Εμβιομηχανικής».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8761

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Προσομοίωση και Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών με Σύνθετα Πλαστικά Υλικά».

2)ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8763

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρονικά Ισχύος με έμφαση στα Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8764

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Υλικά για Αποθήκευση και Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Γ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1)ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» για Αναπληρωτή Καθηγητή : ΑΡΡ 8767

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» για Επίκουρο Καθηγητή : ΑΡΡ 8768

1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κλινική Νοσηλευτική».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» για Αναπληρωτή Καθηγητή : ΑΡΡ 8769

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» για Επίκουρο Καθηγητή : ΑΡΡ 8770

1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινοτική Νοσηλευτική».

2)ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» για Αναπληρωτή Καθηγητή : ΑΡΡ 8773

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» για Επίκουρο Καθηγητή : ΑΡΡ 8774

1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Εργασία και Κοινωνικά Αποκλεισμένες Ομάδες».

Δ) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8782

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γονιδιωματική Ανάλυση Φυτοπαθογόνων Μικροοργανισμών και Μεταβολική Μηχανική».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» για Αναπληρωτή Καθηγητή : ΑΡΡ 8785

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» για Επίκουρο Καθηγητή : ΑΡΡ 8787

1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωργική Εντομολογία και Φαρμακολογία».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8790

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωργική Εδαφολογία».

Ε) ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» : ΑΡΡ 8792

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Μηχανική».

2)ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8795

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Οπτοηλεκτρονική Μετρολογία Πλάσματος Παλμικών Ηλεκτρονικών Διατάξεων Ισχύος».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους (ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «ΑΠΕΛΛΑ») σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr , (αφού πρώτα έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»).

Πληροφορίες (τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) στις Γραμματείες των παρακάτω Τμημάτων στα τηλ.:

α)Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: 2810 379613 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

β) Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής: 2810 379612

γ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 2810 379848

δ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 2810 379712

ε) Τμήμα Νοσηλευτικής: 2810 379538

στ) Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: 2810 379534

στ1) Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων: 2810 379411

στ2) Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. : 28210 23010

στ3) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.: 28210 23006 & 28210 23008.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-11-2018 έως και 27-12-2018