Πολλά τα παράπονα στο Δήμο Κισσάμου για τους τηλεοπτικούς αναμεταδότες

0
56

Με αφορμή τα φυσιολογικά παράπονα Δημοτών του Δήμου Κισσάμου, σχετικά με προβλήματα που προκύπτουν με τους τηλεοπτικούς σταθμούς, ο Δήμος Κισσάμου διευκρινίζει τα εξής (Σύμφωνα με την Πράξη 373/2015 Κλιμ. Τμ.7 – Συνοπτική Περιγραφή):

Η επισκευή και συντήρηση από Δήμο εξοπλισμού αναμετάδοσης ήχου και εικόνας, η οποία εκπέμπεται από ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας, για την εξυπηρέτηση οικιακών δεκτών, δεν είναι νόμιμη, αφενός διότι τέτοιου είδους δαπάνη δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, αφετέρου διότι η ικανοποίηση από τον δήμο δικαιώματος ενημέρωσης των δημοτών του με την εξασφάλιση πρόσβασης στην παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών από ιδιωτικούς σταθμούς, ούτε στην λειτουργική δραστηριότητά του ανάγεται, ούτε μπορεί να υπαχθεί, ως εκ του σκοπού της, στο συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο διοίκησης από τον δήμο των τοπικών υποθέσεων αρμοδιότητάς του (Ε.Σ. Πρ. VII Τμ. 25/2015, 37/2014). Η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι η ανάληψη από τον Δήμο της υποχρέωσης για τη συντήρηση και επισκευή των τηλεοπτικών αναμεταδοτών, που βρίσκονται εντός της εδαφικής του περιφέρειας, δεν βρίσκει έρεισμα σε διάταξη νόμου. Περαιτέρω, η συγκεκριμένη δαπάνη ούτε λειτουργική είναι, διότι η λειτουργία της ραδιοτηλεόρασης, η οποία, όπως προκύπτει από το ισχύον συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο, αποτελεί αντικείμενο έντονου κρατικού ενδιαφέροντος, αναγόμενο σε θέμα γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, δεν εντάσσεται στον κύκλο των θεσμοθετηθέντων από το Σύνταγμα και το νόμο τοπικών υποθέσεων, ούτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών και της αποστολής του Δήμου. Μη νόμιμη δαπάνη.