Πλοίο με μετανάστες μεταξύ Κυθήρων και Χανίων-Επιχείρηση του Λιμενικού

0
89
ÓêÜöïò ôïõ Ëéìåíéêïý øÜ÷íåé ãéá äñáðÝôåò áëëïäáðïýò . Ôá îçìåñþìáôá êáé õðü áäéåõêñßíéóôåò áêüìç óõíèÞêåò, äñáðÝôåõóáí 17 ëáèñïìåôáíÜóôåò, ðïõ êñáôïýíôáí óôï ÊË´ ÔìÞìá ÊñÜôçóçò Áëëïäáðþí óôçí Çãïõìåíßôóá, ðïõ óôåãÜæåôáé óå ÷þñï ôïõ Ëéìåíáñ÷åßïõ óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò. ÌåôÜ áðü êéíçôïðïßçóç ôçò áóôõíïìßáò óõíåëÞöèçóáí ïé 11 áðü áõôïýò , ÄåõôÝñá 1 Ïêôùâñßïõ 2012 . ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÇËÉÁÓ ÌÁÊÏÓ

Συναγερμός στον θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι,για πλοίο το οποίο πλέει ακυβέρνητο μεταξύ Κυθήρων και Χανίων.

Πρόκειται για ένα σκάφος λευκού χρώματος το οποίο πλέει ανάμεσα σε Χανιά και Κύθηρα και μεταφέρει 55 μετανάστες».

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με την συνδρομή σκαφών του λιμενικού σώματος από την Κρήτη αλλά και παραπλέοντα σκάφη.