ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER

0
66

Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD / LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
(συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER (Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD / LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα), η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης (προτάσεις) για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.
Περιοχή εφαρμογής των δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER της ΟΤΔ που αποτελείται από όλες τις Δημοτικές ενότητες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (εκτός της Δημοτικής Ενότητας Χανίων) και τις Δημοτικές Ενότητες Λαππαίων, Νικηφόρου Φωκά και Φοίνικα, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
Οι υποδράσεις στις οποίες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση είναι οι εξής :

Η παρούσα πρόσκληση έχει συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.455.000,00 € σε όρους Δημόσιας Δαπάνης.
Οι δράσεις που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα, οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, τα σχετικά υποδείγματα της αίτησης στήριξης και τα συνοδευτικά έντυπα αυτής, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων, περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της και τα οποία μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε στην Όαση Χανίων, από την ιστοσελίδα του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε, www.oakae.gr/anaptyksiaka-erga/leader-clld/ και από την ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020: www.agrotikianaptixi.gr.

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά / έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/την δυνητικό/ή δικαιούχο.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: 11 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00 να αποστείλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει: όλα τα έντυπα του Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, Υπόδειγμα_2, «Οδηγός Επιλεξιμότητας επιλογής», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης.
Σε περίπτωση υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρωτοκολλώνται κατά την παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.
Σε περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ – συστημένη επιστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.
Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 – 15.00 στα γραφεία της εταιρείας ή στα τηλέφωνα 2821029315 και 2821029821, φαξ: 2821029350 ή στο e-mail : [email protected] (κα. Αγοραστάκη Ειρήνη, κ. Κονταξάκης Γεώργιος)

Για τoν ΟΑΚ ΑΕ

Αναστάσιος Βάμβουκας
Πρόεδρος Ε.Δ.Π. CLLD LEADER

 

 

 

         

Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEA DER συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ακολουθήστε το Kriti24 και στο Google News για να βλέπετε όλες τις ειδήσεις

Ακολουθήστε το Kriti24 στο Facebook και στο Twitter