Ορισμός νέων αντιδημάρχων στο Δήμο Αμαρίου

0
87

«Ορισμός Αντιδημάρχων, Εντεταλμένων Συμβούλων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»,

Αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Νόμου 3852 / 7 – 6 – 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (Α΄87) , αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και στις αρμοδιότητες που μεταβιβάζει σ’ αυτούς ο Δήμαρχος.
2. Την υπ’ αριθμ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε΄ άρθρου 3 ν. 4051/2012 (Α΄40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αμαρίου εμπίπτει στις άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν.3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν (4) Αντιδήμαρχοι.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.5 του Ν.3852/2010.
6. Τις πολλές και διευρυμένες αρμοδιότητες του νέου Δήμου Αμαρίου.
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρίου (ΦΕΚ 2123/22-09-2011 όπως τροποποιήθηκε ΦΕΚ 2617/16-10-2013)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι ΖΕΙ

Α. Ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΜΑΡΙ-ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ » κ. κ. Ψαρουδάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, Σταθωράκη Γεώργιο του Εμμανουήλ, Κόκκινο Νικόλαο του Ιωάννη και Φραγκιουδάκη Μενέλαο του Σταματίου , Αντιδημάρχους Δήμου Αμαρίου από 01-03-2017 και τους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλη και κατά τόπο , όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω :

1. Στον κ. Ψαρουδάκη Εμμανουήλ μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

· Την ευθύνη για Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Δήμου.
· Την ευθύνη για θέματα Πολεοδομίας.
· Την ευθύνη για θέματα παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Σχολείων Δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου.
· Την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων σε συνεργασία με τους προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων στη Δημοτική Ενότητα Κουρητών.
· Την ευθύνη Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
· Την ευθύνη της επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.
· Την ευθύνη για την ενημέρωση και προβολή του Δημοτικού Έργου.
· Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας του καθώς και βεβαιώσεων πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη δημοτική ενότητα Κουρητών.
· Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον κ. Φραγκιουδάκη Μενέλαο.

2. Στον κ. Σταθωράκη Γεώργιο μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

· Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Κουρητών και να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του
εξοπλισμού.
· Την ευθύνη των θεμάτων Γεωργίας- Κτηνοτροφίας.
· Την ευθύνη αποκομιδής και Διαχείριση των απορριμμάτων στη πηγή σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς του Δήμου Αμαρίου όπως επίσης και θέματα Περιβάλλοντος του Δήμου.
· Την παρακολούθηση και την εξέλιξη των Τεχνικών Έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Κουρητών.
· Την ευθύνη πολιτικής προστασίας στην Δημοτική Ενότητα Κουρητών.
· Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας του, καθώς και βεβαιώσεων πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη δημοτική ενότητα Κουρητών
· Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον κ. Κόκκινο Νικόλαο.

3. Στον κ. Κόκκινο Νικόλαο μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

· Την ευθύνη των θεμάτων Ο.Γ.Α., Ε.Λ.Γ.Α.
· Την ευθύνη των θεμάτων πολιτισμού – εθελοντισμού- Αθλητισμού.
· Την ευθύνη για τη σήμανση Δήμου Αμαρίου.
· Την ευθύνη για την πολιτική προστασία στην Δημοτική Ενότητα Συβρίτου.
· Την υπογραφή σε θέματα αρμοδιότητας του.
· Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον κ. Σταθωράκη Γεώργιο.

4. Στον κ. Φραγκιουδάκη Μενέλαο μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

· Την μέριμνα, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους, της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών στη Δημοτική Ενότητα Συβρίτου.
· Την ευθύνη των θεμάτων Υγείας- Πρόνοιας και Κοινωνικής Αρωγής.
· Την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας Δήμου Αμαρίου.
· Την εποπτεία για Ύδρευση- Άρδευση- Αντλιοστάσια –Βιολογικούς Δήμου Αμαρίου.
· Την παρακολούθηση και την εξέλιξη των Τεχνικών Έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Συβρίτου.
· Την ευθύνη για την διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου Δήμου Αμαρίου.
· Την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων σε συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων στη Δημοτική Ενότητα Συβρίτου.
· Την ευθύνη του θέματος των Τηλεπικοινωνιών- Ηλεκτροφωτισμού.
· Την υπογραφή για θέματα της αρμοδιότητας του καθώς και βεβαιώσεων πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη δημοτική ενότητα Συβρίτου.
· Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον κ. Ψαρουδάκη Εμμανουήλ.

5. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ψαρουδάκης Εμμανουήλ που
αναπληρώνει το Δήμαρχο.

6. Προσδιορίζει ότι οι Αντιδήμαρχοι με αντιμισθία θα είναι οι κ.κ.
Σταθωράκης Γεώργιος και Φραγκιουδάκης Μενέλαος και χωρίς
αντιμισθία οι κ.κ. Κόκκινος Νικόλαος και Ψαρουδάκης Εμμανουήλ

Β. Ορίζει ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και
μεταβιβάζει:

Στον κ. Γενεράλη Ιωάννη του Ευαγγέλου για το χρονικό διάστημα από 01-03-2017 τις αρμοδιότητες:
· Την Ευθύνη για την Τουριστική Προβολή του Δήμου.

Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ακολουθήστε το Kriti24 και στο Google News για να βλέπετε όλες τις ειδήσεις

Ακολουθήστε το Kriti24 στο Facebook και στο Twitter