Οριοθέτηση περιοχών, που επλήγησαν από πλημμύρες στον Δήμο Χανίων

0
53

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους δημότες, που επλήγησαν από την πλημμύρα της 11ης Φεβρουαρίου και της 26ης Οκτωβρίου 2017 ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. –Κ.Ε./1462/Α325 Κ.Υ.Α/01-12-2017 (ΑΔΑ: 7061465ΧΘΞ-Ψ1Ζ) με την οποία οριοθετούνται οι παρακάτω περιοχές του Δήμου Χανίων:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
• Δημοτική Κοινότητα Αρωνίου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ
• Τοπική Κοινότητα Βαρυπέτρου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
• Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ
• Δημοτική Κοινότητα Σούδας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
• Δημοτική Ενότητα Χανίων

Επίσης, εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε./4603/Α321/18-12-2017 (ΑΔΑ: 7Δ6Ν465ΧΘΞ-ΩΗ4) Απόφαση Υπουργού Υποδομών, που αφορά στις προθεσμίες και τη διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων πληγέντων από τις ανωτέρω πλημμύρες.

Στις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προθεσμίες, ο τρόπος και τα δικαιολογητικά χορήγησης της στεγαστικής συνδρομής.

Για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις συνημμένες οι Αποφάσεις, καθώς και στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ., τέως Υ.Α.Σ. ή στον ιστότοπο www.yas.gr) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στα τηλέφωνα: 210 8704708-711.

Δείτε την Κ.Υ.Α/01-12-2017

ΚΥΑ Οριοθέτησης

Δείτε την Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε./4603/Α321/18-12-2017 

Διαδικασίες Στεγαστικής Συνδρομής