Η κεφαλή Σφίγγας στο μουσείο της Αμφίπολης

0
12
Ôï ðñüóùðï ôçò äõôéêÞò êáñõÜôéäáò ðïõ óþæåôáé ó÷åäüí áêÝñáéï ç ìßá áðü ôéò äýï åîáéñåôéêÞò ôÝ÷íçò êáñõÜôéäåò , áðü èáóßôéêï ìÜñìáñï óõìöõåßò ìå ðåóóü, äéáôïìÞò 0,20×0,60 ì. áðïêáëýöèçêáí ìå ôçí áöáßñåóç ôùí áììùäþí ÷ùìÜôùí, óôï ÷þñï ìðñïóôÜ áðü ôïí äåýôåñï äéáöñáãìáôéêü ôïß÷ï, êÜôù áðü ôï ìáñìÜñéíï åðéóôýëéï, áíÜìåóá óôéò, åðßóçò, ìáñìÜñéíåò ðáñáóôÜäåò, êáôÜ ôéò áíáóêáöéêÝò åñãáóßåò ðïõ óõíå÷ßæïíôáé óôïí ëüöï «ÊáóôÜ», óôçí Áìößðïëç, áðü ôçí ÊÇ Åöïñåßá Ðñïúóôïñéêþí êáé Êëáóóéêþí Áñ÷áéïôÞôùí. (EUROKINISSI/ÕÐ. ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ)

Στα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Αμφίπολης περιλαμβάνεται πλέον η κεφαλή της Σφίγγας από το μνημείο του Τύμβου Καστά, στην Αμφίπολη.

Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ενημερώνει: «Το έργο στο Ταφικό Μνημείο του Τύμβου Καστά στην Αμφίπολη εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος με ευθύνη της Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ».

«Στα μέσα του Μαΐου ξεκίνησε μια εργασία υψηλή εξειδίκευσης: η αντικατάσταση της προσωρινής στερεωτικής διάταξης – υποστύλωσης του Μνημείου με νέα.
Η νέα διάταξη, προϊόν ειδικού σχεδιασμού, εξασφαλίζει πλήρως με ισχυρότερα και αραιότερα υποστυλώματα το μνημείο και παρέχει την δυνατότητα ευχερούς εκτέλεσης του απαιτουμένων εργασιών στερέωσης και συντήρησής του.

Οι εν λόγω εργασίες έχουν καλύψει ήδη του τρεις από τους τέσσερις χώρους του μνημείου και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν στις αρχές Αυγούστου. Εν τούτοις, είναι ήδη αναγνώσιμη η αρχιτεκτονική, το μέγεθος, η κλίμακα, ο γλυπτός και γραπτός διάκοσμος του λαμπρού αυτού αρχαίου οικοδομήματος», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.
Παράλληλα «η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών έχει προγραμματίσει κατά τον μήνα Αύγουστο, την διενέργεια αρχαιολογικών διερευνητικών-διαπιστωτικών τομών προς υποστήριξη των αναστηλωτικών εργασιών», σύμφωνα με το thestival.gr

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι «για πολλοστή φορά το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σημειώνει ότι μετά την ανασκαφή του μνημείου, η αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του ετέθη σε διεπιστημονική βάση. Εκπονήθηκαν οι απαραίτητες μελέτες σύμφωνα με τις αρχές αποκατάστασης των μνημείων και εν συνεχεία ετέθη σε προτεραιότητα η εκτέλεση ενός σύνθετου έργου υψηλής εξειδίκευσης, ιδιαίτερων τεχνικών απαιτήσεων και υψηλού προϋπολογισμού».