Αιτήσεις για άδεια αλιείας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας

0
82

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώθηκε για ενημέρωση των επαγγελματιών αλιέων του νομού ότι «σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 5632/104626/29-9-2015 με την οποία αναθεωρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση αδειών αλίευσης των ειδών ξιφίας, μακρύπτερος τόνος και ερυθρός τόνος, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι η παρακάτω:

Α) Όσον αφορά την αλιεία ξιφία – μακρύπτερου τόνου

  1. Ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της Αλιευτικής Δραστηριότητας (ΟΣΠΑ), μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Η αίτηση του πλοιοκτήτη μπορεί να υποβληθεί για λογαριασμό του από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Αλιείας της ΔΑΟΚ της Π.Ε., με την προσκόμιση εξουσιοδότησης.

Στην περίπτωση συμπλοιοκτησίας, η αίτηση υποβάλλεται με τη συγκατάθεση όλων των συμπλοιοκτητών.

 

Β) Όσον αφορά την αλιεία ερυθρού τόνου:

Ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας αλίευσης τόνου, στο Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ), όπου τηρείται ο φάκελος του σκάφους, μέχρι 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

 

Στην περίπτωση συμπλοιοκτησίας, η αίτηση υπογράφεται από όλους τους συμπλοιοκτήτες.

 

Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά του Άρθρου 7 της ΥΑ δηλαδή:

 

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης.
  2. Πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), ή από αρμόδια

Υγειονομική Επιτροπή ασφαλιστικού φορέα, κατά περίπτωση, για το ποσοστό αναπηρίας.

  1. Κάτοψη του σκάφους όπου θα σημειώνονται οι θάλαμοι συντήρησης αλιευμάτων και δολωμάτων.
  2. Για την αλιεία ζωντανού τόνου, δεν απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίθετα απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του/των πλοιοκτήτη/πλοιοκτητών για την εξασφάλιση του απαιτούμενου αλιευτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βιντεοσκόπησης στο σκάφος.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτά. Επίσης επειδή έχει διαχωριστεί η αίτηση για άδεια αλίευσης Ξιφία και μακρύπτερου τόνου από την αίτηση για ερυθρό τόνο, όσοι επιθυμούν άδειες αλίευσης και για τα 3 είδη θα πρέπει να προσκομίσουν εξουσιοδότηση για τα δύο πρώτα και συμπληρωματικά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και από τους δύο συμπλοιοκτήτες την αίτηση για τόνο μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα παραπάνω.  Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες αλιείς μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.: 2821346653-4, Fax: 2821346651, e-mail: [email protected]

Ακολουθήστε το Kriti24 και στο Google News για να βλέπετε όλες τις ειδήσεις

Ακολουθήστε το Kriti24 στο Facebook και στο Twitter