Επέστρεψε στην κερδοφορία η ΑΝΕΚ

0
95

Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ κατά τη χρήση 2015 επέστρεψε στην κερδοφορία, ενώ στο α’ εξάμηνο του 2016 βελτίω-σε περαιτέρω τα αποτελέσματά του σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Μέσω της αποδοτικότερης διαχείρισης πλοίων και δρομολογίων επιτεύχθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών και ταυτόχρονη μείωση του κόστους πωληθέντων.

Πραγματοποιώντας συνολικά 8% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμε-νης χρήσης ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το α’ εξάμηνο του 2016 δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκναυλώσεις πλοίων της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα στον κλάδο χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και για το λόγο αυτό τα έσοδα και τα λειτουργικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και δεν είναι ενδεικτικά των ετήσιων.
Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών

Αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος το α’ εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε ευρώ 65,0 εκατ. έναντι ευρώ 62,9 εκατ. τη συγκρίσιμη περσινή περίοδο. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 57,8 εκατ. έναντι ευρώ 54,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2015.

anek lines

Μικτά Κέρδη

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για το α’ εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε € 11,2 εκατ. έναντι € 6,5 εκατ. το α’ ε-ξάμηνο του 2015, ενώ για την Εταιρεία ανήλθαν σε € 10,1 εκατ. έναντι € 5,9 εκατ. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου παρουσίασε μείωση σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο και διαμορφώθηκε σε ευρώ 53,8 εκατ. από ευρώ 56,4 εκατ., ενώ σε επίπεδο Εταιρείας μειώθηκε σε ευρώ 47,7 εκατ. από ευρώ 49,1 εκατ.
EBITDA

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2016 τα οποία διαμορφώθηκαν σε ευρώ 4,9 εκατ. έναντι ευρώ 0,4 εκατ., ενώ για τη Μητρική διαμορφώθηκαν σε ευρώ 5,5 εκατ. έναντι ευρώ 1,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2015.

Καθαρά αποτελέσματα

Τέλος, βελτιωμένα εμφανίζονται και τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώ-ματα μειοψηφίας για α’ εξάμηνο του 2016 τα οποία ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 9,1 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 13,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2015, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρι-κής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους ευρώ 7,9 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 12,1 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι εντός της τρέχουσας χρήσης θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναδιάρ-θρωσης των μακροπρόθεσμων δανείων της Μητρικής, γεγονός που θα έχει άμεσα θετική επίπτωση στα απο-τελέσματα και στην καθαρή θέση λόγω μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους. Σε λειτουργικό επίπεδο, η διακύμανση των τιμών των καυσίμων σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνι-α, είναι θετικός παράγοντας για τον Όμιλο που συνεχίζει την πορεία ανάκαμψης που ξεκίνησε την προηγού-μενη χρήση.

Οι στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης για το 2016 επικεντρώνονται στη βελτίωση της κερδοφορίας και στην ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Μητρικής.
Χανιά, 29 Σεπτεμβρίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ