Δημόσια διαβούλευση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τον Δήμο Ηρακλείου

0
14

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου θέτει σε δημόσια διαβούλευση σειρά κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου, αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Αντιδήμαρχο Καραντινό Γεώργιο ως Πρόεδρο, Αρχοντάκη – Καλογεράκη Στυλιανή ως αντιπρόεδρο, Λεμονή Θεοδώρα, Παττακό Μαρίνο, Αναστασάκη Ιωάννη, Νιωτάκη Γεώργιο και Γιαλιτάκη Νικόλαο.

Απόντες: κ.κ. Χαιρέτης Εμμανουήλ, Καναβάκη Μαρία, Ψαρράς Ιωάννης και Μανδαλάκης Γεώργιος, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν παρευρίσκονται.
Συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 21/07/2021 ΗΜΕΡΑ Τετάρτη και ώρα 12.00 σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020). Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ. 66138/15-07-2021 πρόσκληση του κ. Προέδρου, τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον γραμματέα της επιτροπής, υπάλληλο του Δήμου, Ψυκάκο Βαγγέλη. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.

Θέμα 10o: Δημόσια Διαβούλευση για το Πρακτικό 2/2021 της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το με αριθμ. πρωτ. 63046/08.07.2021, πρακτικό 2/2021 της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου, με θέματα:

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Κατσαμπά και συγκεκριμένα την δημιουργία διαβάσεων πεζών, μία επί της Λ. Ικάρου πριν την συμβολή με την οδό Πηλίου και μία στην συμβολή των οδών Κανάρη και Ξενοφώντος επί της οδού Κανάρη (βόρεια πλευρά συμβολής)
Βελτίωση οδικής ασφάλειας και συνθηκών κυκλοφορίας εντός του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Ηρακλείου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας πέριξ του Σχολείου Ευρωπαϊ-κής Παιδείας στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, Ηράκλειο
Βελτίωση κρίσιμων συμβολών σε διασταυρώσεις του Ηρακλείου. Ενίσχυση δικτύου πεζών και ρυθμίσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας του συνόλου των μετακινούμενων
Επέκταση της Αστικής Συγκοινωνίας στον Προφήτη Ηλία
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Μασταμπά για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας γύρω από το 48ο Νηπιαγωγείο και το Α’ ΚΕΠΑ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Άη Γιάννη (οδός Γερουλάνου) για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Μασταμπά για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας γύρω από το 35ο Δημοτικό (οδός Δαμασκηνού)
Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις επί της οδού Εμμ. Αστρινάκη – Ξάνθου και της γύρω περιοχής που συμπε-ριλαμβάνει τα σχολεία 26ο , 35ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, 23ο Δημοτ. Σχολείο, 12ο Γυμνάσιο, 6ο Γενικό Λύ-κειο, 8ο & 40ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Νόμων 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις των Νόμων 4555/2018, 4623/2019, 4625/2019, το θέμα που συζητείται σήμερα θα τεθεί σε διαβούλευση, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Μετά την ανακοίνωση των παραπάνω ακολούθησε σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής κατά την οποία o κ. Πρόεδρος πρότεινε να τεθεί σε διαβούλευση για 20 ημέρες, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς.

Η πρόταση του κ. Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη της :
Τo με αριθμ. Πρωτ. 63046/08.07.2021, πρακτικό 2/2021 της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου
Τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις των Νόμων 4555/2018, 4623/2019, 4625/2019.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι O M O Φ Ω Ν Α

Θέτει σε δημόσια διαβούλευση για είκοσι (20) ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες με θέματα:

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Κατσαμπά και συγκεκριμένα την δημιουργία διαβάσεων πεζών, μία επί της Λ. Ικάρου πριν την συμβολή με την οδό Πηλίου και μία στην συμβολή των οδών Κανάρη και Ξενοφώντος επί της οδού Κανάρη (βόρεια πλευρά συμβολής)
Βελτίωση οδικής ασφάλειας και συνθηκών κυκλοφορίας εντός του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Ηρακλείου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας πέριξ του Σχολείου Ευρωπαϊ-κής Παιδείας στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, Ηράκλειο
Βελτίωση κρίσιμων συμβολών σε διασταυρώσεις του Ηρακλείου. Ενίσχυση δικτύου πεζών και ρυθμίσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας του συνόλου των μετακινούμενων
Επέκταση της Αστικής Συγκοινωνίας στον Προφήτη Ηλία
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Μασταμπά για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας γύρω από το 48ο Νηπιαγωγείο και το Α’ ΚΕΠΑ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Άη Γιάννη (οδός Γερουλάνου) για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Μασταμπά για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας γύρω από το 35ο Δημοτικό (οδός Δαμασκηνού)
Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις επί της οδού Εμμ. Αστρινάκη – Ξάνθου και της γύρω περιοχής που συμπε-ριλαμβάνει τα σχολεία 26ο , 35ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, 23ο Δημοτ. Σχολείο, 12ο Γυμνάσιο, 6ο Γενικό Λύ-κειο, 8ο & 40ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
για ενστάσεις Βαγγέλης Ψυκάκος 2813 409429 , [email protected]
για πληροφορίες Χαιρέτη Πελαγία 2813409886 [email protected]