Πάνω από 28 εκ. ευρώ η στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

0
25

O συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων που αφορούν «στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ανέρχεται στα 28.287.819 ευρώ.

Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων προς ένταξη στις δράσεις : «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης», «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος».

O συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων και κατ’ επέκταση των αιτήσεων που θα ικανοποιηθούν για την Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται στα 28.287.819 ευρώ εκ των οποίων τα 26.422.076 ευρώ αφορούν στην δράση για την ανταγωνιστικότητα και τα 1.865.743 ευρώ στη δράση σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δικαιούχοι των δράσεων που μπορούν να υποβάλουν προτάσεις από 21.12.2017 έως και 2.4.2018, μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων και συλλογικά σχήματα όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί, ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ.

Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, για τη δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης», ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση στήριξης, ανέρχεται σε α) 300.000 ευρώ και υπό προϋποθέσεις στις 500.000 ευρώ για εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων και β) 500.000 ευρώ και υπό προϋποθέσεις στο 1.000.000 ευρώ για τις συλλογικές επενδύσεις.

Για τη δράση 4.1.3 με τίτλο «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος» ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης: α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων στα 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ και β) για τις συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ.

Τα ποσοστά στήριξης ανά κατηγορία υποψηφίου για την Περιφέρεια Κρήτης, είναι από 50% έως 60%.

Οι επιλέξιμες επενδύσεις αφορούν ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμό γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό, περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και γενικές άυλες δαπάνες, κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης καθώς και γενικές άυλες δαπάνες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3. παρέχονται στα τηλέφωνα: Ηρακλείου 2810309301, 2810309224, 2810309340, 2810309320 και 2810309321 / Λασιθίου 2841340514 και 2842341310 / Ρεθύμνου 2831343812 και 2831343809 /Χανίων 2821346530 και 2821346532

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ